1001 Austin Ave, Coquitlam

(778)-355-8285

Yoko Sushi

Welcome to Yoko Sushi